Aktualności

 

 

W dniu 16 listopada 2021 roku, Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” została wybrana w ramach otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; VIII Osi Priorytetowej: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. Liderem Projektu pn „Podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w ZSP-T CKU w Bojanowie” jest Powiat Rawicki/Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Projekt zakłada  podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w placówce. Projekt obejmie: Technikum im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie oraz Szkołę Branżową I stopnia w Bojanowie w zakresie:

- doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (pracownia weterynaryjna, rolnicza i komputerowa)

- organizację dodatkowych zajęć dla  uczniów

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej

- staż uczniowski dla uczniów Technikum ze specjalizacji technik informatyk, technik weterynarii oraz technik rolnictwa.

Ramy czasowe Projektu: 01.09.2022-30.06.2023.

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

 

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Analizy i plany

Plan Rozwoju Lokalnego

OFERTA NA OPRACOWANIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO


I Przedmiot oferty

Opracowanie "Planu Rozwoju Lokalnego"

 

II Zakres oferty

1. Opracowanie "Raportu o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym wdrażaniem planu"

Celem przygotowania Raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną w chwili opracowywania raportu. Gromadzone są bardzo szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy wg stanu na dzień opracowywania Raportu.

Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań.

Raport zawiera analizę następujących obszarów funkcjonowania Gminy:

 • środowisko naturalne
 • demografia
 • warunki życia mieszkańców (w tym sytuacja mieszkaniowa, wodociągi i kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami, usługi dla ludności, transport publiczny)
 • działalność gospodarcza
 • mienie komunalne
 • rynek pracy (w tym bezrobocie)
 • oświata
 • kultura, sport i rekreacja
 • działalność organizacji pozarządowych
 • pomoc społeczna
 • ochrona zdrowia
 • bezpieczeństwo publiczne
 • zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną

2. Opracowanie "ZADAŃ POLEGAJĄCYCH NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE"

Lista zadań obejmujących:

 • zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
 • zmiany w sposobie użytkowania terenu
 • rozwój systemu komunikacji i infrastruktury
 • poprawę stanu środowiska naturalnego
 • poprawę stanu środowiska kulturowego
 • poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania

3. Opracowanie listy zadań, do zrealizowania wynikających z punktów 1 i 2 według hierarchii ważności.

4. Rozpisanie projektów i zadań inwestycyjnych w zakresie szczegółów realizacji

5. Opracowanie zestawienia powiązań PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA

6. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

7. PLAN FINANSOWY NA LATA 2009 - 2018 dla zadań planowanych w PRL z rozbiciem na źródła finansowania

Przygotowana zostanie prognoza dochodów i wydatków Gminy w celu oszacowania możliwości inwestycyjnych - prognozy wolnych środków na inwestycje i oceny zdolności kredytowej Gminy (przy wykorzystaniu komputerowego programu MAFI - Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej).

Konsultanci wykorzystują opracowany przez siebie, nowatorski program komputerowy MAFI (Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej). Służy on do szczegółowej analizy budżetu Gminy, na podstawie której, przy przyjęciu określonych założeń, dokonuje się prognozy budżetu Gminy na następnych 10 lat (2009-2018). Najważniejszym jej elementem, z punktu widzenia kolejnych etapów prac, jest prognoza wolnych środków. Dzięki niej uzyskujemy odpowiedź na pytanie, jakie są możliwości inwestycyjne i kredytowe w odniesieniu do zaplanowanych inwestycji.

Do programu wprowadzane są również dane o planowanych inwestycjach, co daje możliwość przeprowadzenia symulacji ich wpływu na przepływy pieniężne. Innymi słowy program ten pozwala na dostosowanie zakresu rzeczowego przewidywanych inwestycji do zdolności finansowych Gminy (z uwzględnieniem ewentualnych obciążeń kredytowych). Dzięki temu będziemy wiedzieli, czy budżet stać na wszystkie przewidywane w poszczególnych latach planu inwestycje, czy też zachodzi konieczność przesunięcia niektórych z nich na następne okresy, czy wręcz całkowitej z nich rezygnacji.
Zleceniobiorca nabywa prawa do użytkowania programu do swoich celów po uregulowaniu wszelkich płatności wobec Wykonawcy z tytułu wykonania prac. Nie ma możliwości kopiowania programu i udostępniania go osobom trzecim.

W trakcie opracowywania WPF wybrani pracownicy Urzędu zostaną odpowiednio przeszkoleni, aby po zakończeniu prac byli oni w stanie samodzielnie przeprowadzać analizę sytuacji finansowej w Gminie za kolejne lata oraz weryfikować, aktualizować i przedłużać plany finansowy i inwestycyjny na następne okresy.

8. Zaproponowanie i opisanie SYSTEMU WDRAŻANIA wraz ze stosownymi uchwałami Rady

9. Opisanie SPOSOBÓW MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1) System monitorowania planu rozwoju lokalnego

2) Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego

3) Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

4) Public Relations planu rozwoju lokalnego

 

III Metody prac

1. Proces opracowywania PRL będzie wspólną pracą konsultantów i samorządu. Bez aktywnego udziału pracowników Urzędu i szerokiej reprezentacji społeczności lokalnej sporządzenie rzetelnego obrazu Gminy oraz określenie realnych zadań do realizacji nie będzie możliwe. Dlatego też w realizację projektu zostaną zaangażowani pracownicy Urzędu i wszystkich jego jednostek oraz instytucji i przedsiębiorstw działających na terenie Gminy.

2. Konsultanci Fundacji zaproponują w dokumencie strategii zapisy, związane z systemem wdrażania i monitoringu dokumentu PRL. Będzie on oparty o konsultacje z partnerami społeczno-gospodarczymi. Zaproponowane zostanie powołanie specjalnej komisji, której skład, sposób pracy i kompetencje ustalone zostaną w wyniku konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego i zatwierdzone przez Radę. Konsultanci zaproponują również stosowne wzory uchwał wraz z załącznikami do podjęcia przez Radę, które będą sankcjonowały opisane wyżej procesy.

3. Do opracowania raportu wykorzystane zostaną wszelkiego rodzaju raporty z działania poszczególnych jednostek na przestrzeni ostatnich lat. Wykonawca będzie je zbierał z poszczególnych jednostek, w przypadku udostępnienia oryginałów zostaną one zwrócone do miejsca pochodzenia.

4. W trakcie prac nad PRL wybrani pracownicy Urzędu zostaną odpowiednio przeszkoleni, aby po zakończeniu prac byli oni w stanie samodzielnie przeprowadzać analizę sytuacji za kolejne lata oraz weryfikować, aktualizować i przedłużać PRL na następne okresy.

 

IV Termin realizacji prac

Standardowy czas realizacji prac wynosi około 4 miesięcy od daty podpisania umowy i jest w dużej mierze uzależniony od terminu przekazania przez Gminę danych finansowych za ostatnie lata, liczby potencjalnie zgłaszanych wniosków inwestycyjnych oraz czasu opracowania informacji szczegółowych o planowanych inwestycjach.

 

Kontakt

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań


telefon: +48 61 622 26 46, fax: +48 61 622 26 48 
e-mail: info@partners.org.pl

Fundacja zarejestrowana jest pod nr KRS 0000282502 od dnia 20.06.2007 roku,
NIP 779-23-26-079.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu partners.org.pl

1.Informacje ogólne.
1.Operatorem Serwisu www.partners.org.pl.pl jest

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań

 2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c.Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego partners.org.pl funkcjonującego pod adresem www.partners.org.pl

2. Informacje w formularzach.
1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1.Serwis korzysta z plików cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.czas nadejścia zapytania,
b.czas wysłania odpowiedzi,
c.nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.informacje o przeglądarce użytkownika,
g.Informacje o adresie IP.
3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1.Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6.Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.Internet Explorer
b.Chrome
c.Safari
d.Firefox
e.Opera
f.Android
g.Safari (iOS)
h.Windows Phone
i.Blackberry