Aktualności

 

 

W dniu 16 listopada 2021 roku, Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” została wybrana w ramach otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; VIII Osi Priorytetowej: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. Liderem Projektu pn „Podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w ZSP-T CKU w Bojanowie” jest Powiat Rawicki/Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Projekt zakłada  podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w placówce. Projekt obejmie: Technikum im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie oraz Szkołę Branżową I stopnia w Bojanowie w zakresie:

- doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (pracownia weterynaryjna, rolnicza i komputerowa)

- organizację dodatkowych zajęć dla  uczniów

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej

- staż uczniowski dla uczniów Technikum ze specjalizacji technik informatyk, technik weterynarii oraz technik rolnictwa.

Ramy czasowe Projektu: 01.09.2022-30.06.2023.

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

 

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Projekty grantowe

Wspieranie cyfrowej i zielonej transformacji w MŚP/Fostering Digital and Green Transformation in SMEs (FoDiGreT)

Projekt pn. Wspieranie cyfrowej i zielonej transformacji MŚP/ Fostering Digital and Green Transformation in SMEs (FoDiGreT), 2021-1-PL01-KA220-HED-000027531, jest realizowany przy wsparciu uzyskanym w ramach AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa współpracy w ramach sektora szkolnictwo wyższe programu Erasmus+.

Projekt uzyskał dotację w Konkursie organizowanym w roku 2021. Inaugurację Projektu zaplanowano na 8-9 lutego 2022 roku (online kick-off). Projekt potrwa 24 miesiące (01.12.2021-30.11.2023).

Partnerami w projekcie są – stanowiąc Konsorcjum 7 podmiotów z 5 krajów – następujące instytucje szkolnictwa wyższego, firmy szkoleniowe oraz organizacje:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – koordynator projektu (Polska)
 • Uniwersytet Macerata (Włochy)
 • Politechnika w Kownie (Litwa)
 • Uniwersytet Rovira i Virgili (Hiszpania)
 • AISBL –organizacja non-profit zajmująca się akredytacją jakości EFMD (Belgia)
 • Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania (Polska)
 • Conform – Consulenza, Formazione e Management Scarl (Włochy)

Celem głównym projektu jest stworzenie programu nauczania zorientowanego na zarządzanie zrównoważoną transformacją cyfrową w MŚP jako odpowiedź na potrzebę stworzenia Europejskiej Zielonej Koalicji Cyfrowej (European Green Digital Coalition), która przyspieszy przejście sektora ICT w kierunku zrównoważonej, neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym i zerowej emisji zanieczyszczeń, jednocześnie przyczyniając się do budowy innowacyjnego, zrównoważonego i zintegrowanego społeczeństwa i gospodarki.

 

Szczegółowe cele projektu:

 • Zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów z zakresu zrównoważonej transformacji cyfrowej
 • Przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do działania w dobie zielonej transformacji cyfrowej
 • Zmiana pojmowania przez studentów zielonej gospodarki jako źródła zysków, a nie kosztów
 • Promowanie umiejętności i narzędzi operacyjnych niezbędnych do zarządzania ekologicznymi innowacjami i wdrażaniem nowych technologii cyfrowych w MŚP
 • Poprawa i wspieranie głębokiego zrozumienia zielonej i cyfrowej transformacji w HE i jej wpływu na rzeczywistość biznesową, a także relacje biznesowe i społeczne
 • Przygotowanie studentów do działania jako przedstawicieli zielonej transformacji cyfrowej.

 

Beneficjenci Projektu:

 • Studenci ekonomii – obecni i przyszli przedsiębiorcy, przyszli pracownicy MŚP
 • Nauczyciele akademiccy w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania
 • Przedstawiciele MŚP zdobywający kompetencje w prowadzeniu firmy w kontekście zrównoważonej transformacji cyfrowej

 

Rezultaty:

 • PR1 - Curriculum PR2 - Otwarte zasoby edukacyjne (OZE/OER)Studenci ekonomii
 • PR2 - Zielone aspekty transformacji cyfrowej w MŚP
 • Metodyka praktycznej walidacji zielonych technologii cyfrowych w MŚP
 • PR4 - Krótkie filmy edukacyjne
 • PR5 - Studia przypadków w formie krótkich filmów

Kwota dofinansowania Projektu 247.140 EUR.

 

 

Digitalizacja dla zrównoważonego rozwoju MŚP/Digitalisation for sustainable development of SMEs (DiSuDeSME)

Projekt pn. Digitalizacja dla zrównoważonego rozwoju MŚP/Digitalisation for sustainable development of SMEs (DiSuDeSME), 2021-2-PL01-KA220-VET-000049458, jest realizowany przy wsparciu uzyskanym w ramach AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa współpracy programu Erasmus+ ((KA220-VET). Projekt uzyskał dotację w Konkursie organizowanym w roku 2021. Projekt potrwa 24 miesiące (01-03-2022-01-03-2024).

Partnerami w projekcie są – stanowiąc Konsorcjum 8 podmiotów z 5 krajów – następujące instytucje szkolnictwa wyższego, firmy szkoleniowe oraz organizacje:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/uniwersytecka Firma Transferu Wiedzy Biznesowej (SCUEP) – koordynator projektu
 • Uniwersytet Macerata (Włochy)
 • Politechnika w Kownie (Litwa)
 • Uniwersytet Rovira i Virgili (Hiszpania)
 • Kowieńska Izba Handlowo-Przemysłowa i Rzemieślnicza (Litwa)
 • Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania (Polska)
 • Conform – Consulenza, Formazione e Management Scarl (Włochy)
 • EFMD Global – stowarzyszenie środowisk akademickich i biznesowych (Belgia)

Celem głównym projektu jest zapewnienie odpowiedniego programu nauczania na tematy związane ze zrównoważonym programem szkoleń z zakresu transformacji cyfrowej dla MŚP. Projekt przygotowuje pracowników MŚP do zrównoważonej transformacji cyfrowej, podnosi ich umiejętności i kompetencje w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przygotowuje również do udziału w ochronie środowiska i prowadzenia firmy z odpowiednim podejściem.

Szczegółowe cele projektu to:

 • Przekształcenie sposobu myślenia przedsiębiorców w działania w dobie zrównoważonej transformacji cyfrowej
 • Promowanie umiejętności i narzędzi operacyjnych niezbędnych do zarządzania wdrażaniem nowych, zrównoważonych technologii cyfrowych
 • Poprawa i wspieranie głębokiego zrozumienia zrównoważonych transformacja cyfrowa i jej wpływ na rzeczywistość biznesową
 • Budowanie umiejętności miękkich i twardych do strukturyzowania, organizowania i kontrolowania procesów innowacji i transformacji cyfrowej
 • Zwiększanie efektywności biznesowej poprzez wykorzystanie zrównoważonych technologii cyfrowych
 • Poprawa zrozumienia i umiejętności zarządzania zmianą i wyzwaniami dla firm gospodarki cyfrowej
 • Wprowadzenie nowych metod nauczania, takich jak edukacja, cyfrowe studia przypadków, symulacje i gry

Projekt skierowany jest do:

 • Uczących się – obecnych i przyszłych przedsiębiorców, przyszłych pracowników MŚP, którzy podnoszą swoje kompetencje
 • Trenerów/dostawców VET opracowujących materiały edukacyjne i poprawiających jakość swojej pracy
 • Przedstawicieli MŚP, którzy zyskują większą świadomość zmian klimatycznych i poprawiają zrozumienie oraz umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorstwami gospodarki cyfrowej

Rezultaty:

PR1: Metodologia i program nauczania – program szkoleń z zakresu zrównoważonej transformacji cyfrowej dla MŚP. Rezultatem 1 będzie przygotowanie programu nauczania w oparciu o grupy fokusowe, z wykorzystaniem doświadczeń partnerów projektu. To badanie fokusowe powinno uszczegółowić treść kolejnych wyników i potwierdzić charakterystykę wybranego kursu. Nastąpi mapowanie wymagań w kierunku innowacyjnego i skutecznego programu szkoleń, który obejmuje wszystkie wymagane tematy. Grupą docelową są:

 • przedstawiciele MŚP zajmujący się i zarządzający operacjami biznesowymi,
 • pracownicy MŚP zajmujący się technologiami cyfrowymi lub przygotowujący się do ich wykorzystania w rzeczywistości biznesowej,
 • trenerzy biznesu zajmujący się edukacją biznesową, zarówno na poziomie formalnym, jak i nieformalnym.

PR2: Otwarte Zasoby Edukacyjne. Otwarte Zasoby Edukacyjne powstaną na podstawie opracowanego schematu szkoleń. OER dostarczone przez Konsorcjum będą składać się z następujących elementów:

 • interaktywne pigułki wideo, do których można bezpłatnie uzyskać dostęp online przez co najmniej dwa lata po zakończeniu projektu, aby umożliwić szerokiemu gronu osób uczących się zdobycie i utrzymanie umiejętności technicznych/menedżerskich/ umiejętności handlowe/relacyjne, funkcjonalne dla rozwoju procesu wzrostu konkurencyjności MŚP, poprzez efektywne zarządzanie procesami zrównoważonej transformacji cyfrowej.
 • Dalsze materiały badawcze jako materiały pomocnicze dla rozwijanych OZE.

OER będą przechowywane na platformie edukacyjnej włoskiego partnera https://erudire.it. Materiały będą dostępne dla wszystkich zalogowanych kursantów bez opłat. 

PR3: Narzędzie do samooceny. Internetowe narzędzie do samooceny dla grup docelowych będzie metodą, dzięki której uczestnicy dowiedzą się, ile wiedzą na tematy objęte programem szkolenia. Narzędzie do samooceny będzie spełniać następujące standardy:

 • Język — angielski (obejmuje to interfejs użytkownika narzędzi, a także język obsługiwanych przez nie treści),
 • Dostępność (Windows, Mac, telefony komórkowe),
 • Technologia – oparta na sieci.

PR4: Badania kontrolne. Kontrole firm to czynność planowana w celu praktycznej weryfikacji opracowanych rozwiązań, materiałów i metodologii. Jest to wskazówka, jak stosować wypracowaną metodologię w praktyce biznesowej. Jedną rzeczą jest zgłębianie wiedzy teoretycznej, a drugą stosowanie wiedzy w praktyce. Stażyści muszą przejść egzamin praktyczny z zakresu wykorzystania zdobytych informacji. Sprawdzian powinien pomóc w zastosowaniu zdobytej wiedzy. Konsorcjum opracowuje metodologię dodatkowego elementu programu szkoleniowego, który może być później wykorzystany przez trenerów biznesowych. Check-up jest działaniem interakcyjnym, w którym uczestniczą stażyści w rodzaju „konsultanta” dla zaangażowanego MŚP.

Podręcznik PR5 i Poradnik dobrych praktyk. Podstawową grupą docelową podręcznika i Poradnika dobrych praktyk są:

 • trenerzy biznesowi zainteresowani przeprowadzeniem wysokiej jakości szkoleń dla przedstawicieli MŚP z technologii i narzędzi zrównoważonej cyfryzacji,
 • menedżerowie prowadzący i zarządzający codziennym biznesem działalności oraz z wykorzystaniem technologii i narzędzi cyfrowych, zmierzających do dostarczania nowoczesnej wiedzy swoim pracownikom,
 • przedstawiciele (pracownicy) firm zainteresowanych technologiami cyfrowymi i narzędziami zrównoważonej cyfryzacji, chcący zapoznać się z aktualną wiedzą na te tematy, a także chcący zobaczyć przykłady zastosowania wybranych technologii.

W szczególności wynik poprawi umiejętności uczestników:

 • organizowanie i skuteczny wkład w prace rozwojowe w zakresie szkolenia, w tym analizę potrzeb szkoleniowych, określanie celów szkolenia i projektowanie programów szkoleniowych.
 • pomoże zaprojektować efektywne sesje szkoleniowe w oparciu o najodpowiedniejsze metody, pomoce i materiały szkoleniowe.
 • poprawi zdolność prowadzenia takich szkoleń.
 • do oceny efektów szkolenia.

Kwota dofinansowania Projektu 269.850 EUR.

Więcej o Projekcie na dedykowanej stronie https://www.disudesme.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter projektu Digital Transformation of Global Entrepreneurial Mindsets - DaTaGEM

 Projekt DaTaDEM (2019-1-PL01-KA203-065472) został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej

Projekt DaTaGEM newsletter strona 1

Projekt DaTaGEM newsletter strona 2

Projekt DaTaGEM newsletter strona 3

Projekt DaTaGEM newsletter strona 4

 

 Więcej informacji o Projekcie „Digital Transformation of Global Entrepreneurial Mindsets” („Cyfrowa transformacja globalnych postaw przedsiębiorczych”) na stronie DaTaGEM 

Cyfrowa transformacja globalnych postaw przedsiębiorczych/Digital Transformation of Global Entrepreneurial Mindsets

  

Projekt pn. Cyfrowa transformacja globalnych postaw przedsiębiorczych (Digital Transformation of Global Entrepreneurial Mindsets, 2019-1-PL01-KA203-065472) jest realizowany przy wsparciu uzyskanym w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. Projekty Międzynarodowe „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” (partnerstwa strategiczne koordynowane w Polsce). Projekt uzyskał dotację w Konkursie organizowanym w roku 2019. Inauguracja Projektu odbyła się w czwartym kwartale 2019 roku. Projekt potrwa 24 miesiące (01.12.2019-30.11.2021).

Partnerami w projekcie są – stanowiąc Konsorcjum 7 podmiotów z 5 krajów – następujące instytucje szkolnictwa wyższego, firmy szkoleniowe oraz organizacje:

 • University of Salerno (Włochy)
 • Danube Krems University (Austria) 
 • Cote D’Azur University (Francja)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska) – instytucja koordynująca
 • EFMD (Belgia)
 • CONFORM (Włochy)
 • Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” (Polska)

Więcej informacji o Konsorcjum

Partnerzy konsorcjum podejmują tematy związane z umiejętnościami cyfrowymi, konkurencyjnością, transformacją, innowacjami i zrównoważonym rozwojem z różnych dyscyplin.

Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ICT, którzy posiadają zarówno twarde umiejętności i znajomość technologii cyfrowych, jak i umiejętności biznesowe niezbędne do korzystania z technologii cyfrowych w celu zwiększenia innowacyjności i efektywności działania organizacji. Podczas gdy infrastruktura i technologia są wyraźnie ważnymi kwestiami, transformacja cyfrowa dotyczy w równym stopniu ludzi i zmiany sposobu podejścia do problemów biznesowych oraz poszukiwania rozwiązań. Cyfrowa transformacja jest możliwa tylko wtedy, gdy lokalne firmy mają odpowiednie talenty, aby zdobyć i wykorzystać wymagane technologie cyfrowe. W dzisiejszym zglobalizowanym i hiperkonkurencyjnym świecie strategie pozyskiwania talentów stanowią priorytet dla firm w zakresie innowacji i rozwoju. Projekt odpowiada na wyzwania tymczasowego świata.

Cele projektu są następujące:

 1. Transformacja myślenia przedsiębiorców do działania w skali globalnej w erze transformacji cyfrowej.
 2. Usprawnienie procesu zakładania nowych firm z powodu korzystania z technologii cyfrowych.
 3. Promowanie umiejętności i narzędzi operacyjnych niezbędnych do zarządzania globalnymi innowacjami i wdrażaniem nowych technologii cyfrowych.
 4. Ulepszenie i wspieranie głębokiego zrozumienia transformacji cyfrowej i jej wpływu na rzeczywistość biznesową, a także relacje biznesowe i społeczne.
 5. Budowanie umiejętności miękkich i twardych w celu strukturyzacji, organizacji i kontroli procesów innowacji i transformacji cyfrowej.
 6. Poprawa wydajności i zwiększenie efektywności biznesowej.
 7. Poprawa rozumienia i możliwości zarządzania zmianą i wyzwaniami dla firm z branży gospodarki cyfrowej.
 8. Wspieranie różnorodności kulturowej jako motywu przedsiębiorczości.
 9. Wprowadzanie nowych metod nauczania, takich jak edutainment, cyfrowe studia przypadków, symulacje i gry.
 10. Zachęcanie studentów do krytycznego myślenia o globalizującym się świecie, szukania trwałych rozwiązań i holistycznego podejścia.

 

Planowane produkty:

 1. Zaprojektowany nowy program szkoleń Innowator cyfrowy i lider przedsiębiorczości.
 2. Zaprojektowane i opracowane OER dla innowacji cyfrowych i przedsiębiorczego przywództwa.
 3. Internetowe narzędzie do samooceny dla cyfrowego innowatora i lidera przedsiębiorczości.
 4. Cyfrowe miejsce pracy - platforma elektroniczna wspierająca cyfrową transformację postaw przedsiębiorczych.
 5. Audyt w firmach.

Kwota dofinansowania Projektu 264.430 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie 

Powiat Rawicki/Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie, wraz z partnerem Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, rozpoczął w czerwcu bieżącego roku realizację projektu pt. Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie. Działanie to jest współfinansowane w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

Kwota dofinansowania to 218 087,66 zł (dofinansowanie z UE 205 971,71 zł, budżet państwa 12 115,95 zł).

Całkowita wartość projektu 242 319,66 zł.

Projekt dotyczy objęcia wsparciem w postaci rozwijania kompetencji kluczowych w kształconym zawodzie 95 uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie. Działanie obejmuje doposażenie pracowni rolniczej, pracowni informatycznej oraz 2 pracowni weterynaryjnych w celu podniesienia jakości kształcenia. Przedsięwzięcie zakłada utworzenie i sfinansowanie funkcjonowania Punktu Informacji i Kariery w ramach pracowni doradztwa zawodowego, wyposażonej w fachowe oprogramowanie oraz zatrudnienia dyżurującego Doradcy Zawodowego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone kursy podnoszące umiejętności uczniów poszczególnych kierunków i specjalności. Projekt zakłada również podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykładanych przedmiotów zawodowych oraz w zakresie doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Zostaną także sfinansowane staże i praktyki zawodowe dla uczniów klas III na kierunkach technik informatyk, technik weterynarii i technik rolnik u lokalnych przedsiębiorców.

 

Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Kotlin.

 

Gmina Kotlin, wraz z partnerem Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, rozpocznie dnia 1 kwietnia bieżącego roku realizację projektu pt. Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Kotlin. Działanie to jest współfinansowane w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. 

Kwota dofinansowania to 477 505,29 zł.

Suma kosztów operacji objęta wnioskiem 561 770,93 zł.

 

Projekt dotyczy utworzenia 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z gminy Kotlin. 15 nowych miejsc zostanie utworzonych w placówce w Magnuszewicach, a 10 w Woli Książęcej. Działania opiekuńczo-wychowawcze zostaną poprzedzone, realizowanymi w ramach wsparcia, pracami modernizacyjnymi i doposażeniem m.in. dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwiększenia liczby podopiecznych placówek.

Działaniem uzupełniającym w projekcie będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 opiekunów wychowania przedszkolnego poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania nowo tworzonych 25 miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy, w tym kosztów personelu dydaktycznego i pomocniczego oraz wyżywienia dla dzieci. W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla grupy 25 dzieci w wieku przedszkolnym (gimnastyki korekcyjnej, gimnastyczno-rytmiczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz logopedyczne) oraz warsztaty dla ich opiekunów/rodziców (z psychologiem i pedagogiem). 

 


 

 

Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym samorządowym przedszkolu w Blizanowie

Gmina Blizanów, wraz z partnerem Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, rozpocznie dnia 1 czerwca bieżącego roku realizację projektu pt. Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym samorządowym przedszkolu w Blizanowie. Działanie to jest współfinansowane w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.


Kwota dofinansowania to 213 753,99 zł.
Suma kosztów operacji objęta wnioskiem 251 475,29 zł.


Projekt dotyczy utworzenia 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3 i 4-latków z obszaru gminy Blizanów. Działanie obejmuje zakup: sprzętów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci. Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania nowotworzonych miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy, w tym kosztów personelu dydaktycznego oraz wyżywienia dla dzieci.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia: rytmiczno-ruchowe, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz psychologiczne. Projekt zakłada również podwyższenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych w ramach studiów podyplomowych w zakresie neurodydaktyki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

Powyższe przedsięwzięcie stanowi działanie komplementarne projektu inwestycyjnego pt. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku „Domu Nauczyciela” na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie współfinansowanego w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

 


 

Edukacja przedszkolna dla maluchów w Mąkolnie na terenie gminy Sompolno

Gmina Sompolno, wraz z partnerem Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, rozpoczęła w lipcu bieżącego roku realizację projektu pt. "Edukacja przedszkolna dla maluchów w Mąkolnie na terenie gminy Sompolno". Działanie to jest współfinansowane w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Kwota dofinansowania to 231 567,49zł.
Suma kosztów operacji objęta wnioskiem 272 432,35 zł.

Projekt dotyczy utworzenia 22 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3 i 4-latków z obszaru gminy Sompolno. Działanie obejmuje zakup: sprzętów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci. Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania nowo tworzonych miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy, w tym kosztów personelu dydaktycznego i pomocniczego oraz wyżywienia dla dzieci.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia: muzyczno-rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej oraz zapewnione zostanie wsparcie logopedyczne i psychologiczne. Projekt zakłada również podwyższenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych w ramach kursów specjalistycznych z zakresu pedagogiki ruchowej i neurodydaktyki.
Powyższe przedsięwzięcie stanowi działanie komplementarne projektu inwestycyjnego pt. „Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno-edukacyjne” współfinansowanego w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie9.3.1 ”Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”.

 


 

Kontakt

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań


telefon: +48 61 622 26 46, fax: +48 61 622 26 48 
e-mail: info@partners.org.pl

Fundacja zarejestrowana jest pod nr KRS 0000282502 od dnia 20.06.2007 roku,
NIP 779-23-26-079.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu partners.org.pl

1.Informacje ogólne.
1.Operatorem Serwisu www.partners.org.pl.pl jest

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań

 2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c.Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego partners.org.pl funkcjonującego pod adresem www.partners.org.pl

2. Informacje w formularzach.
1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1.Serwis korzysta z plików cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.czas nadejścia zapytania,
b.czas wysłania odpowiedzi,
c.nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.informacje o przeglądarce użytkownika,
g.Informacje o adresie IP.
3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1.Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6.Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.Internet Explorer
b.Chrome
c.Safari
d.Firefox
e.Opera
f.Android
g.Safari (iOS)
h.Windows Phone
i.Blackberry