Projekty grantowe

Cyfrowa transformacja globalnych postaw przedsiębiorczych/Digital Transformation of Global Entrepreneurial Mindsets

  

Projekt pn. Cyfrowa transformacja globalnych postaw przedsiębiorczych (Digital Transformation of Global Entrepreneurial Mindsets, 2019-1-PL01-KA203-065472) jest realizowany przy wsparciu uzyskanym w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. Projekty Międzynarodowe „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” (partnerstwa strategiczne koordynowane w Polsce). Projekt uzyskał dotację w Konkursie organizowanym w roku 2019. Inauguracja Projektu odbyła się w czwartym kwartale 2019 roku. Projekt potrwa 24 miesiące (01.12.2019-30.11.2021).

Partnerami w projekcie są – stanowiąc Konsorcjum 7 podmiotów z 5 krajów – następujące instytucje szkolnictwa wyższego, firmy szkoleniowe oraz organizacje:

 • University of Salerno (Włochy)
 • Danube Krems University (Austria) 
 • Cote D’Azur University (Francja)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska) – instytucja koordynująca
 • EFMD (Belgia)
 • CONFORM (Włochy)
 • Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” (Polska)

Więcej informacji o Konsorcjum

Partnerzy konsorcjum podejmują tematy związane z umiejętnościami cyfrowymi, konkurencyjnością, transformacją, innowacjami i zrównoważonym rozwojem z różnych dyscyplin.

Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ICT, którzy posiadają zarówno twarde umiejętności i znajomość technologii cyfrowych, jak i umiejętności biznesowe niezbędne do korzystania z technologii cyfrowych w celu zwiększenia innowacyjności i efektywności działania organizacji. Podczas gdy infrastruktura i technologia są wyraźnie ważnymi kwestiami, transformacja cyfrowa dotyczy w równym stopniu ludzi i zmiany sposobu podejścia do problemów biznesowych oraz poszukiwania rozwiązań. Cyfrowa transformacja jest możliwa tylko wtedy, gdy lokalne firmy mają odpowiednie talenty, aby zdobyć i wykorzystać wymagane technologie cyfrowe. W dzisiejszym zglobalizowanym i hiperkonkurencyjnym świecie strategie pozyskiwania talentów stanowią priorytet dla firm w zakresie innowacji i rozwoju. Projekt odpowiada na wyzwania tymczasowego świata.

Cele projektu są następujące:

 1. Transformacja myślenia przedsiębiorców do działania w skali globalnej w erze transformacji cyfrowej.
 2. Usprawnienie procesu zakładania nowych firm z powodu korzystania z technologii cyfrowych.
 3. Promowanie umiejętności i narzędzi operacyjnych niezbędnych do zarządzania globalnymi innowacjami i wdrażaniem nowych technologii cyfrowych.
 4. Ulepszenie i wspieranie głębokiego zrozumienia transformacji cyfrowej i jej wpływu na rzeczywistość biznesową, a także relacje biznesowe i społeczne.
 5. Budowanie umiejętności miękkich i twardych w celu strukturyzacji, organizacji i kontroli procesów innowacji i transformacji cyfrowej.
 6. Poprawa wydajności i zwiększenie efektywności biznesowej.
 7. Poprawa rozumienia i możliwości zarządzania zmianą i wyzwaniami dla firm z branży gospodarki cyfrowej.
 8. Wspieranie różnorodności kulturowej jako motywu przedsiębiorczości.
 9. Wprowadzanie nowych metod nauczania, takich jak edutainment, cyfrowe studia przypadków, symulacje i gry.
 10. Zachęcanie studentów do krytycznego myślenia o globalizującym się świecie, szukania trwałych rozwiązań i holistycznego podejścia.

 

Planowane produkty:

 1. Zaprojektowany nowy program szkoleń Innowator cyfrowy i lider przedsiębiorczości.
 2. Zaprojektowane i opracowane OER dla innowacji cyfrowych i przedsiębiorczego przywództwa.
 3. Internetowe narzędzie do samooceny dla cyfrowego innowatora i lidera przedsiębiorczości.
 4. Cyfrowe miejsce pracy - platforma elektroniczna wspierająca cyfrową transformację postaw przedsiębiorczych.
 5. Audyt w firmach.

Kwota dofinansowania Projektu 264.430 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie 

Powiat Rawicki/Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie, wraz z partnerem Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, rozpoczął w czerwcu bieżącego roku realizację projektu pt. Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie. Działanie to jest współfinansowane w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

Kwota dofinansowania to 218 087,66 zł (dofinansowanie z UE 205 971,71 zł, budżet państwa 12 115,95 zł).

Całkowita wartość projektu 242 319,66 zł.

Projekt dotyczy objęcia wsparciem w postaci rozwijania kompetencji kluczowych w kształconym zawodzie 95 uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie. Działanie obejmuje doposażenie pracowni rolniczej, pracowni informatycznej oraz 2 pracowni weterynaryjnych w celu podniesienia jakości kształcenia. Przedsięwzięcie zakłada utworzenie i sfinansowanie funkcjonowania Punktu Informacji i Kariery w ramach pracowni doradztwa zawodowego, wyposażonej w fachowe oprogramowanie oraz zatrudnienia dyżurującego Doradcy Zawodowego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone kursy podnoszące umiejętności uczniów poszczególnych kierunków i specjalności. Projekt zakłada również podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykładanych przedmiotów zawodowych oraz w zakresie doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Zostaną także sfinansowane staże i praktyki zawodowe dla uczniów klas III na kierunkach technik informatyk, technik weterynarii i technik rolnik u lokalnych przedsiębiorców.

 

Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Kotlin.

 

Gmina Kotlin, wraz z partnerem Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, rozpocznie dnia 1 kwietnia bieżącego roku realizację projektu pt. Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Kotlin. Działanie to jest współfinansowane w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. 

Kwota dofinansowania to 477 505,29 zł.

Suma kosztów operacji objęta wnioskiem 561 770,93 zł.

 

Projekt dotyczy utworzenia 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z gminy Kotlin. 15 nowych miejsc zostanie utworzonych w placówce w Magnuszewicach, a 10 w Woli Książęcej. Działania opiekuńczo-wychowawcze zostaną poprzedzone, realizowanymi w ramach wsparcia, pracami modernizacyjnymi i doposażeniem m.in. dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwiększenia liczby podopiecznych placówek.

Działaniem uzupełniającym w projekcie będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 opiekunów wychowania przedszkolnego poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania nowo tworzonych 25 miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy, w tym kosztów personelu dydaktycznego i pomocniczego oraz wyżywienia dla dzieci. W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla grupy 25 dzieci w wieku przedszkolnym (gimnastyki korekcyjnej, gimnastyczno-rytmiczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz logopedyczne) oraz warsztaty dla ich opiekunów/rodziców (z psychologiem i pedagogiem). 

 


 

 

Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym samorządowym przedszkolu w Blizanowie

Gmina Blizanów, wraz z partnerem Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, rozpocznie dnia 1 czerwca bieżącego roku realizację projektu pt. Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym samorządowym przedszkolu w Blizanowie. Działanie to jest współfinansowane w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.


Kwota dofinansowania to 213 753,99 zł.
Suma kosztów operacji objęta wnioskiem 251 475,29 zł.


Projekt dotyczy utworzenia 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3 i 4-latków z obszaru gminy Blizanów. Działanie obejmuje zakup: sprzętów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci. Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania nowotworzonych miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy, w tym kosztów personelu dydaktycznego oraz wyżywienia dla dzieci.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia: rytmiczno-ruchowe, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz psychologiczne. Projekt zakłada również podwyższenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych w ramach studiów podyplomowych w zakresie neurodydaktyki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

Powyższe przedsięwzięcie stanowi działanie komplementarne projektu inwestycyjnego pt. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku „Domu Nauczyciela” na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie współfinansowanego w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

 


 

Edukacja przedszkolna dla maluchów w Mąkolnie na terenie gminy Sompolno

Gmina Sompolno, wraz z partnerem Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, rozpoczęła w lipcu bieżącego roku realizację projektu pt. "Edukacja przedszkolna dla maluchów w Mąkolnie na terenie gminy Sompolno". Działanie to jest współfinansowane w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Kwota dofinansowania to 231 567,49zł.
Suma kosztów operacji objęta wnioskiem 272 432,35 zł.

Projekt dotyczy utworzenia 22 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3 i 4-latków z obszaru gminy Sompolno. Działanie obejmuje zakup: sprzętów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci. Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania nowo tworzonych miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy, w tym kosztów personelu dydaktycznego i pomocniczego oraz wyżywienia dla dzieci.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia: muzyczno-rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej oraz zapewnione zostanie wsparcie logopedyczne i psychologiczne. Projekt zakłada również podwyższenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych w ramach kursów specjalistycznych z zakresu pedagogiki ruchowej i neurodydaktyki.
Powyższe przedsięwzięcie stanowi działanie komplementarne projektu inwestycyjnego pt. „Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno-edukacyjne” współfinansowanego w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie9.3.1 ”Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”.

 


 

Wzrost miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji dzieci oraz nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Damasławku

 

 

Gmina Damasławek, wraz z partnerem Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, rozpoczęła w kwietniu bieżącego roku realizację projektu pt. "Wzrost miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji dzieci oraz nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Damasławku". Działanie to jest współfinansowane w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Kwota dofinansowania to 255 833,04 zł.
Całkowita wartość projektu 300 980,05 zł.

Projekt dotyczy utworzenia 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3 i 4-latków z obszaru gminy Damasławek. Działanie obejmuje zakup: sprzętów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci oraz organizację placu zabaw. Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania nowotworzonych miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy, w tym kosztów personelu dydaktycznego i pomocniczego oraz wyżywienia dla dzieci.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia: języka angielskiego, rytmiczno-taneczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz zapewnione będzie wsparcia logopedyczne i psychologiczne. Zostaną także przeprowadzone warsztaty z dietetykiem, obejmujące zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Projekt zakłada również podwyższenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych w zakresie surdopedagogiki i języka migowego.

Powyższe przedsięwzięcie stanowi działanie komplementarne projektu inwestycyjnego pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Damasławku” współfinansowanego w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1 ”Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”.

 


 

Metody internacjonalizacji i komercjalizacji działań sieci biznesowych Internationalisation and Commercialisation for Business Clusters and Networks (InterCom)

Projekt pt. Metody internacjonalizacji i komercjalizacji działań sieci biznesowych (Internationalization and Commercialisation Methods for Business Networks, 2013-1-PL1-LEO05-38152) jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Ogólnym celem projektu jest transfer innowacyjnych metod internacjonalizacji i komercjalizacji działalności w sieciach biznesowych, co powinno przyczynić się do spójności społeczno-ekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Czytaj więcej...

Kontakt

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań


telefon: +48 61 622 26 46, fax: +48 61 622 26 48 
e-mail: info@partners.org.pl

Fundacja zarejestrowana jest pod nr KRS 0000282502 od dnia 20.06.2007 roku,
NIP 779-23-26-079.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu partners.org.pl

1.Informacje ogólne.
1.Operatorem Serwisu www.partners.org.pl.pl jest

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań

 2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c.Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego partners.org.pl funkcjonującego pod adresem www.partners.org.pl

2. Informacje w formularzach.
1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1.Serwis korzysta z plików cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.czas nadejścia zapytania,
b.czas wysłania odpowiedzi,
c.nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.informacje o przeglądarce użytkownika,
g.Informacje o adresie IP.
3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1.Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6.Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.Internet Explorer
b.Chrome
c.Safari
d.Firefox
e.Opera
f.Android
g.Safari (iOS)
h.Windows Phone
i.Blackberry