Aktualności

 

 

W dniu 16 listopada 2021 roku, Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” została wybrana w ramach otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; VIII Osi Priorytetowej: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. Liderem Projektu pn „Podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w ZSP-T CKU w Bojanowie” jest Powiat Rawicki/Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Projekt zakłada  podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w placówce. Projekt obejmie: Technikum im. Powstańców Wielkopolskich w Bojanowie oraz Szkołę Branżową I stopnia w Bojanowie w zakresie:

- doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (pracownia weterynaryjna, rolnicza i komputerowa)

- organizację dodatkowych zajęć dla  uczniów

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej

- staż uczniowski dla uczniów Technikum ze specjalizacji technik informatyk, technik weterynarii oraz technik rolnictwa.

Ramy czasowe Projektu: 01.09.2022-30.06.2023.

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI KOMBAJNU ZBOŻOWEGO

 

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Opracowanie Raportu i Strategii Rozwoju Gminy

I Przedmiot oferty

Opracowanie "Raportu o Stanie Gminy" i "Strategii Rozwoju Gminy"

 

II Zakres oferty

1. Opracowanie "Raportu o Stanie Gminy"

Celem przygotowania Raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy. Gromadzone są bardzo szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy i to nie tylko według stanu na dzień opracowywania Raportu, ale kilka lat wstecz. Dzięki temu istnieje możliwość dokonania analizy historycznej, czyli wszechstronnego porównania poziomu rozwoju Gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań.

Raport zawiera analizę następujących obszarów funkcjonowania Gminy:

 • środowisko naturalne
 • demografia
 • warunki życia mieszkańców (w tym sytuacja mieszkaniowa, wodociągi i kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami, usługi dla ludności)
 • działalność gospodarcza
 • mienie komunalne
 • rynek pracy (w tym bezrobocie)
 • oświata
 • kultura, sport i rekreacja
 • działalność organizacji pozarządowych
 • pomoc społeczna
 • ochrona zdrowia
 • bezpieczeństwo publiczne
 • finanse Gminy (szczegółowa analiza budżetu w ostatnich 5 latach)

2. Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy"

Sporządzony "Raport o Stanie Gminy" jest podstawą do przygotowania "Strategii Rozwoju Gminy".

Dla całego procesu budowania strategii podstawową kwestią jest przyjęcie określonego modelu budowania strategii. Proponowany model został wypracowany przez konsultantów Fundacji, wcześniej pracowników poznańskiego biura programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP).

W budowaniu strategii rozwoju Gminy zostaje przyjętych pięć poziomów planowania:

a) wizja i misja Gminy

b) cele strategiczne

c) programy strategiczne

d) projekty strategiczne

e) zadania do realizacji

Deklaracja wizji jest określeniem, jaki powinien być wizerunek Gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat a deklaracja misji - jakie są priorytety samorządów w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Cele strategiczne określają kierunki rozwoju Gminy. Ich realizacja w przyjętej perspektywie czasowej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji. Z kolei programy strategiczne są "tematami" działań, których wykonanie powoduje osiągnięcie określonych celów. Projekty strategiczne to już konkretne przedsięwzięcia, na które składają się zadania, czyli czynności do wykonania. Każdy cel, program i projekt zostają w dokumencie strategii dokładnie uzasadnione i scharakteryzowane.

Każdy projekt zostaje rozpisany na zadania do realizacji, ze wskazaniem:

 • celu realizacji projektu
 • jednostki koordynującej wdrażanie projektu
 • czasu wykonania poszczególnych zadań
 • kosztów każdego zadania
 • źródeł finansowania
 • wykonawcy każdego zadania

Ponadto dla każdego projektu strategicznego zostają określone konkretne mierniki jego rezultatów po to, aby w każdej chwili istniała możliwość sprawdzenia, czy przyjęte zadania są realizowane terminowo i w sposób określony w dokumencie strategii.

Z powyższego wynika, że strategia będzie bardzo pragmatycznym dokumentem, który będzie:

 • określał wizję i priorytety działalności samorządu Gminy w ciągu następnych 10 lat
 • porządkował sprawy, które są do załatwienia
 • wskazywał konkretne sposoby realizacji zadań
 • pozwalał na kontrolę wykonania przyjętych zadań
 • umożliwiał coroczną aktualizację planów i wydłużanie horyzontu planowania o kolejny rok

 

III Metody prac

1. Sporządzając "Raport o Stanie Gminy" konsultanci proponują nową metodologię zbierania danych w układzie dynamicznym. W arkuszu kalkulacyjnym Excel zostanie zaprojektowana baza danych, do której będą wpisywane informacje, opisujące wszystkie dziedziny życia w Gminie wraz z możliwością ich przetwarzania na wskaźniki liczbowe i prezentacji w postaci graficznej. Ten sposób przedstawienia danych stworzy okazję do porównania sytuacji Gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat.

2. Proces opracowywania Raportu i Strategii będzie wspólną pracą konsultantów i samorządu Gminy. Bez aktywnego udziału pracowników Urzędu i szerokiej reprezentacji społeczności lokalnej sporządzenie rzetelnego obrazu Gminy oraz określenie realnych zadań do realizacji nie będzie możliwe. Dlatego też w realizację projektu zostaną zaangażowani pracownicy Urzędu i wszystkich jego jednostek oraz instytucji i przedsiębiorstw na terenie Gminy. Będą oni uczestniczyli zarówno w fazie przygotowywania Raportu (zbieraniu niezbędnych danych, ich weryfikacji i interpretacji), jak i opracowywania dokumentu Strategii (weryfikacji bądź formułowaniu wizji, misji, celów i programów strategicznych oraz opracowywaniu projektów strategicznych), biorąc udział w licznych warsztatach, dyskusjach i konsultacjach.

3. W trakcie prac nad strategią Gminy wybrani pracownicy Urzędu zostaną odpowiednio przeszkoleni, aby po zakończeniu prac byli oni w stanie samodzielnie przeprowadzać analizę sytuacji w Gminie za kolejne lata oraz weryfikować, aktualizować i przedłużać strategię na następne okresy.

IV Termin realizacji prac

Standardowy czas realizacji prac wynosi 5 miesięcy od daty podpisania umowy i jest w dużej mierze uzależniony od terminu przekazania przez Gminę danych za ostatnie lata, liczby potencjalnie zgłaszanych projektów strategicznych oraz czasu opracowania informacji szczegółowych o planowanych przedsięwzięciach.

Kontakt

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań


telefon: +48 61 622 26 46, fax: +48 61 622 26 48 
e-mail: info@partners.org.pl

Fundacja zarejestrowana jest pod nr KRS 0000282502 od dnia 20.06.2007 roku,
NIP 779-23-26-079.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu partners.org.pl

1.Informacje ogólne.
1.Operatorem Serwisu www.partners.org.pl.pl jest

Fundacja "Partnerzy dla Samorządu"
ul. Grottgera 16/2
60-758 Poznań

 2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c.Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego partners.org.pl funkcjonującego pod adresem www.partners.org.pl

2. Informacje w formularzach.
1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1.Serwis korzysta z plików cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a.czas nadejścia zapytania,
b.czas wysłania odpowiedzi,
c.nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f.informacje o przeglądarce użytkownika,
g.Informacje o adresie IP.
3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
1.Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6.Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a.Internet Explorer
b.Chrome
c.Safari
d.Firefox
e.Opera
f.Android
g.Safari (iOS)
h.Windows Phone
i.Blackberry